ПРОЕКТ

 

ИНТЕР АДВАЙЗЪРС ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-5704-C01, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.073, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, е в изпълнение на проект:

 

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

 

Основната цел на проекта е подкрепа на ИНТЕР АДВАЙЗЪРС ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и запазване на заетостта в предприятието.

 

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен икономически ефект и стабилност на съществуващите работни места в предприятието, най-малко 3 месеца след изпълнението на проекта.

 

Период на изпълнение: 27.07.2020 г. – 27.10.2020 г.

Обща стойност на проекта: 6 270.00 лв., от които 5 329.50 лв. Европейско и 940.50 лв. национално съфинансиране.